Oznámení o konání voleb členů představenstva a kontrolní komise Jednoty SD ve Volyni

Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni v souladu s článkem 18 odst. 3 Stanov družstva oznamuje, že dne 29.4.2021 se bude konat členská schůze, na které budou voleni členové představenstva a kontrolní komise družstva.

Kandidáty na členy těchto orgánů může navrhnout představenstvo družstva, kontrolní komise družstva a případně kterýkoli člen družstva Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a datum vstupu do družstva, případně dosavadní funkce v některých z orgánů družstva. Na kandidáta do voleného orgánu družstva je možné navrhnout jen člena družstva, který dosáhl věku 18 let, který je svéprávný a který je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u kterého nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

Návrhy na kandidáty za členy představenstva družstva a kontrolní komise musí být předloženy nebo doručeny představenstvu družstva v písemné formě do 60ti dnů před konáním členské schůze, na které se koná volba členů představenstva družstva a kontrolní komise.  K později předloženým návrhům se nepřihlíží. Kandidáty navrhuje představenstvo a kontrolní komise družstva, případně kterýkoli člen družstva. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a datum vstupu člena do družstva, případně dosavadní funkce v některých z orgánů družstva.

Toto oznámení bylo zveřejněno na informační desce a na internetových stránkách družstva dne 25.1.2021.

 

Ve Volyni dne 25.1.2021

 

Roman   S l a m k a , v.r.                                           Bc. Jarmila Novotná, DiS.,

předseda představenstva                                         místopředsedkyně představenstva

 

Oznámení o konání voleb představenstva a kontrolní komise

Návrh kandidáta voleného orgánu Jednoty, SD ve Volyni

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium