Obchodní podmínky pro vstup do bezobslužné prodejny

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 pro provoz prodejny v bezobslužném režimu

 

 

Jednota, spotřební družstvo ve Volyni

Sílo: náměstí Hrdinů 69, 387 01  Volyně

IČ: 00031917

DIČ: CZ00031917

družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. Dr 222

(dále též „prodávající“nebo „družstvo“)

 

 1. Obsah:

Všeobecné obchodní podmínky stanoví pravidla pro podmínky vstupu spotřebitele (zákazníka) na prodejnu v době bezobslužného režimu prodejny a pravidla a postup pro využití této služby (dále jen „služba“).

 

Modul Obchod 24/7 umožňuje využití vybraných prodejen v samoobslužném režimu mimo běžnou otevírací dobu pomocí QR kódu vygenerovaného v mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB nebo Contio (dále jen „Aplikace“).

Seznam konkrétních prodejen je dostupný přímo v Aplikaci.

Poskytovatelem Služby je Jednota družstvo spotřebitelů ve Volyni, která  bezobslužný prodej prostřednictvím QR kódu vygenerovaného v Aplikaci umožňuje.

 

 1. Podmínky využití služby:
 • k využití této služby je oprávněna fyzická osoba (dále jen „uživatel“) starší 18 let, která má zřízeno Bank ID nebo ČSOB ID
 • podmínkou vstupu do prodejny je stažení mobilní aplikace Contio 24 nebo stažení mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB (dále jen „mobilní aplikace“), každý uživatel, který se rozhodne využít službu, je povinen mít vlastní mobilní aplikaci, přičemž společný přístup uživatele a osoby, která jej doprovází, není do prodejny možný. Pokud přesto uživatele při vstupu do prodejny s jeho souhlasem doprovází další osoba, odpovídá uživatel za její chování a případné škody, které taková osoba způsobí prodávajícímu.
 • Za účelem zjištění totožnosti osoby odpovědné za škodu způsobenou v prodejně
  s bezobslužným režimem a uplatnění nároku na její náhradu má prodávající právo požádat ČSOB o osobní údaje Uživatele nezbytné k jeho identifikaci a kontaktování, a to: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon. Tyto osobní údaje mohou být použity pouze k řešení provozních incidentů nebo náhrady škody.
 • Vstupem do prodejny vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího (před vstupem do prodejny by se měl uživatel s těmito podmínkami seznámit).
 • Uživatel bere na vědomí, že v bezobslužném režimu prodejny není možné zakoupit zboží vyžadující obsluhu personálem.
 • služba je dostupná výhradně v době online připojení prodejny,

 

 1. Ceny a cenové podmínky:

Ceny zboží jsou uvedeny na cenovkách, přičemž všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Ceny zboží jsou shodné s cenami v době obslužného režimu prodejny.

 

 1. Zrušení nákupu

Zrušení nákupu lze provést přes tlačítko editace nákupu na samoobslužné pokladně.

 

 1. Placení zboží:

Platbu kupní ceny lze uskutečnit prostřednictvím platební karty, elektronické stravenky nebo zákaznické kreditní karty.

 

 1. Věrnostní karta spotřebitele (zákazníka):

V rámci nákupu zboží s využitím služby lze uplatnit věrnostní zákaznickou kartu družstva jako při běžném nákupu na prodejně.

 

 1. Vratné zálohované obal:y

K ceně zboží ve vratných zálohovaných obalech bude účtována i záloha za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena u konkrétního zboží. Zálohované obaly je možné vrátit přímo na prodejně, přičemž kupon za vrácené zálohované obaly je možné uplatnit pouze do výše nákupu.

 

 1. Reklamace:

Vady zboží, které se projeví po převzetí zboží, lze uplatnit pouze v době obslužného režimu prodejny. Prodávající vyřídí reklamaci spotřebitele v souladu s ustanoveními Reklamačního řádu.

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

 Prodávající tímto informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz

Uživatel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy
o poskytování služeb.

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je k dispozici na www.adr.coi.cz

 

 1. Změny všeobecných obchodních podmínek:

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit Všeobecné obchodní podmínky, budou-li to vyžadovat potřeby spotřebitele nebo obchodní strategie prodávajícího. Nové všeobecné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího. Má se za to, že spotřebitel, který uskuteční nákup zboží poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí. Prodávající zveřejní Všeobecné obchodní podmínky ve změněné podobě na svých webových stránkách. Vstupem do prodejny přijímá Uživatel Všeobecné obchodní podmínky v jejich aktuální podobě.

 

 

 1. Zneužití služby:

Zneužití služby je zakázáno, přičemž za zneužití je považováno zejména získání neoprávněného přístupu do prodejny v době bezobslužného režimu prodejny, narušování možnosti užití služby jinému uživateli, odcizení zboží nebo poškození majetku prodávajícího. V případě zneužití služby uživatelem si prodávající vyhrazuje právo zamezit takovému uživateli další přístup ke službě, přičemž uživatel je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zneužití služby. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího požadovat na spotřebiteli náhradu vzniklé škody.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

Za účelem realizace kupní smlouvy prodávající zpracovává nezbytné osobní údaje kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je neoddělitelnou součástí těchto podmínek a které je dostupné na webových stránkách družstva. Za účelem ochrany majetku správce jako prodávajícího je služba monitorována kamerovým systémem prodávajícího se záznamem.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem) týkající se kupní smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, v platném znění a dalšími právními předpisy  Prodávající je oprávněn prodejnu v době bezobslužného režimu kdykoliv ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.  Písemné oznámení o ukončení této služby je prodávající povinen zveřejnit na webových stránkách družstva.

 

Toto  znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 4.7.2023.

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium