Informace k členské schůzi

Vážení členové družstva,

      Dne 29. dubna 2021 se koná členská schůze družstva, přičemž pozvánku na tuto členskou schůzi Vám zasíláme. Prezence bude probíhat již od 8.00 hodin.  Při prezenci předložte svůj občanský průkaz. Upozorňujeme členy, že členská schůze se v letošním roce koná ve velkém sále objektu hotel a restaurace Na Nové ve Volyni, na adrese Nádražní č.p. 254, 387 01  Volyně.

      Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a pro platnost usnesení členské schůze se mimo jiné vyžaduje její řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů družstva.  S ohledem na aktuální situaci způsobenou rozšířením onemocnění COVID 19 bude v zájmu zajištění veškerých hygienických opatření a ochrany Vašeho zdraví členská schůze probíhat za zpřísněných hygienických opatření a bez občerstvení.

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 účinných ode dne 12.4.2021 do odvolání (dále jen „opatření Ministerstva zdravotnictví), je nutné, pokud se osobně zúčastníte členské schůze, abyste byli vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének a současně před zahájením členské schůze předložili při prezenci jeden z následujících dokumentů:

  1. potvrzení o tom, že jste absolvoval/a nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
  2. potvrzení o tom, že jste absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. potvrzení (lékařskou zprávu) o tom, že jste prodělal/a před nejvýše 90 dny onemocnění COVID-19.

Vzhledem k tomu, že shora citované opatření Ministerstva zdravotnictví může být s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změněno, je nutné, abyste sledovali webové stránky družstva, www.jednotavolyne.cz, na kterých budou podmínky účasti členů na shora uvedené členské schůzi v souladu s platným opatřením Ministerstva zdravotnictví vždy aktualizovány. 

Pro případ, že se členské schůze nezúčastníte osobně, můžete písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Osoba, kterou zmocníte k Vašemu zastupování na členské schůzi, však s tímto zmocněním musí souhlasit, přičemž podle platných stanov družstva nesmí být taková osoba na jednání členské schůze zmocněncem více než 15ti členů družstva. Za tímto účelem Vám proto současně zasíláme formulář plné moci. Podle platných Stanov družstva nemusí být podpis zmocnitele (tj. osoby, která plnou moc uděluje) úředně ověřen. Osoba, která Vás bude na členské schůzi zastupovat, předloží při prezenci svůj občanský průkaz a plnou moc k zastupování na členské schůzi, přičemž i tato osoba musí samozřejmě splňovat shora uvedené stanovené podmínky pro účast na členské schůzi.

Pokud se této členské schůze družstva zúčastníte, a to jak osobně, tak prostřednictvím zvoleného zástupce na základě plné moci, bude Vám v letošním roce poskytnuta poukázka na nákup zboží v prodejnách družstva v hodnotě 200,- Kč, a to s ohledem na skutečnost, že na členské schůzi nebude podáváno občerstvení. 

V zájmu zajištění veškerých hygienických opatření a ochrany Vašeho zdraví si Vás současně dovolujeme požádat, abyste nám pokud možno obratem sdělili, zda se členské schůze zúčastníte nebo zda zmocníte jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala nebo zda se členské schůze nemůžete zúčastnit a na členské schůzi se nenecháte zastoupit.

Prosíme proto laskavě o sdělení Vašeho rozhodnutí na č. tel.  383 410 027,  725 952 582 nebo č. tel. 383 410 011 nebo na e-mailovou adresu: kozakova@jednotavolyne.cz. Na uvedených telefonních číslech Vám rovněž budou zodpovězeny případné dotazy týkající se uvedené členské schůze.

 

Za představenstvo družstva:

Roman Slamka, předseda představenstva, v.r.

Bc. Jarmila Novotná, DiS., místopředsedkyně představenstva, v.r.

 

Materiály k členské schůzi v PDF

Privátní značky

Dd roku 1999 nabízí prodejny COOP vlastní značky potravin zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu.

Klasik
COOP Premium